Същност и роля на Европейски съюз

Европейският съюз бива създаден, чрез подписване на Маастрихтски договор. За официално събитие това става през 1992 г., по време на неговото учредяване той базира на две общности: едната е – Европейска общност на икономиката, другата Европейска общност Евр атом. Като главни цели на Договора на ЕС са насърчаване на устойчив социален и икономически прогрес, постигане на висока заетост, работа без вътрешни граници, стабилизиране на социално-икономическо единство, създаване на паричен съюз, създаване на единно пространство за свобода и сигурност, наред с правосъдието. Всичко това се осъществява в рамките на свободно движение за лица и в обвързано с прилагане на контрол над убежищата за имиграцията, борба с престъпността и превенции.

Договорът от 2007 г. подписан на 13 декември. През 2009 г. той влиза в сила и прави ЕС приемник на Европейската общност. Така са сложени основите за нов етап – европейска интеграция.

ЕС е икономически и политически, а в него участват 28 страни от Европа. По същността си той е самостоятелно действащо юридическо лице, а статусът му на такова се регламентира, чрез Договора за действията Европейския съюз.

ЕС по своята същност е международна организация, която няма залог sui generis. В нея страните участващи като членове имат неограничен кръг от правомощия, в това число както вътрешни, така и външни правомощия. Те могат да взимат участия, както в политика, така и в граници, външни работи, сигурност и други.

ЕС има права да приема правно обвързващи актове и така държавите членки като свои. В нередки случаите ЕС има споделена компетентност със останалите участнички в него. Това означава, че държавите-членки имат възможност и права да съгласуват национални актове, а ЕС не упражнява мониторинг да приеме свои.