Задачи, пред които се изправя ЕС

Работата на ЕС се контролира и управлява от участващите в него органи. Те биват, както наднационални, така и междуправителствени. За главен орган се взема предвид Европейската комисия, която изпълнява и водещите функции. Членовете участващи в нея са обявени от правителствата на самите членки държави, а независимостта им е задължителна. Функциите от законно естество се изпълняват от Европейския парламент и Съвета на ЕС. Контрол оказва Съда на Европейския съюз, в него са включени 27 съдии от различните държави участнички. В него има и специализирани съдилища и Съдът на публичност, в който участват седем съдии. Европейският съвет има задача да определя политически цели на Съюза и дава тласък за развитието му.

Като главни задачи, пред които се изправя ЕС са подсигуряване на вътрешен пазар, без граници. В последният трябва да има свободно движение на капитал, хора, услуги и стоки. Ролята на съюзът е да поддържа обща политика в селското стопанство, околна среда, транспорт, енергетика, риболов, да защитава интересите на потребителите и др. Европейският съюз има богата компетентност в сфери от парична политика на страните членки. Паричната единица на ЕС е евро. Сред основните приоритети на ЕС са още забраната на мита над износа и вноса в страните членки; начисляване на такси и мито ефект; митническа тарифа за трети страни; търговска политика, защита на околната среда и опазване на биологични ресурси и т.н..

От икономическа гледна точка население изброено през 2011 г, наброява около 500 млн. души. Приблизителните нива на прираст достигат 25% от номиналния брутен продукт в ЕС, сравнени на световен мащаб.

Сред въвеждане и влизане в сила на Лисабонския договор, сливането на ЕО и ЕС, предоставят възможност за вземане на решения и сътрудничество от страна на Полицейско и съдебно производство, уреждане на правата на страните ЕС и европейските граждани, покачване правата на Върховния представител и обвързване с „Хартата на основните права“.